PALAS COM S.R.L. în calitate de operator de date vă mulțumește pentru încrederea acordată în momentul în care ați hotărât să apelați la serviciile noastre și vă asigură că prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal respectând atât Regulamentul European nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date cât și Legea nr.190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 679/2016.


Cu ajutorul ”Politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal” vă explicăm cum prelucrăm și protejăm datele cu caracter personal și vă informăm echitabil și transparent cu privire la:

 1. Noțiunile de bază definite de Regulamentul European nr.679/2016.
 2. Principiile după care ne ghidăm la prelucrarea datelor cu caracter personal.
 3. Identitatea şi datele de contact ale operatorului şi, după caz, ale reprezentantului acestuia și ale responsabilului cu protecţia datelor.
 4. Categorii de persoane vizate.
 5. Categorii de date cu caracter personal pe care le prelucrăm. Scopurile în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal. Legalitatea prelucrării.
 6. Destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor dumneavoastră cu caracter personal.
 7. Perioada pentru care vor fi stocate datele dumneavoastră cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă.
 8. Drepturile dumneavoastră.

Ori de câte ori apar modificări legislative sau ale activităților noastre prin care prelucrăm datele dumneavoastră, această ”Politică de prelucrare a datelor cu caracter personal” va fi actualizată și/sau modificată. 

Vă invităm să verificați periodic această informare pentru a cunoaște forma ei actualizată. 
 

Noțiunile de bază definite de 
Regulamentul European nr.679/2016


- Operatorul este persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabileşte scopurile şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal. 
- Persoana împuternicită de operator este persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului. 
- Datele cu caracter personal reprezintă orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă. 
- Datele biometrice sunt date cu caracter personal care rezultă în urma unor tehnici de prelucrare specifice referitoare la caracteristicile fizice, fiziologice sau comportamentale ale unei persoane fizice care permit sau confirmă identificarea unică a respectivei persoane, cum ar fi imaginile faciale sau datele dactiloscopice. 
- Persoana vizată este persoana fizică identificată/identificabilă. 
- Prelucrare înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal (definite mai sus) sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi: 
 

 • colectarea,
 • înregistrarea,
 • organizarea,
 • structurarea,
 • stocarea,
 • adaptarea sau modificarea,
 • extragerea,
 • consultarea,
 • utilizarea,
 • divulgarea prin transmitere,
 • diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod,
 • alinierea sau combinarea,
 • restricţionarea,
 • ştergerea sau distrugerea.

- Categoriile speciale de date cu caracter personal:

 • originea rasială sau etnică;
 • opiniile politice;
 • confesiunea religioasă;
 • convingerile filosofice;
 • apartenența la sindicate;
 • prelucrarea de date genetice;
 • prelucrarea de date biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice;
 • prelucrarea de date privind sănătatea;
 • prelucrarea de date privind viața sexuală sau orientarea sexuală a unei persoane fizice. 
   

- Numărul de identificare național este numărul prin care se identifică o persoană fizică în anumite sisteme de evidență și care are aplicabilitate generală, cum ar fi: codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate, numărul pașaportului, al permisului de conducere, numărul de asigurare socială de sănătate.
- Prelucrare la scară largă a datelor cu caracter personal are drept obiectiv prelucrarea unui volum considerabil de date cu caracter personal la nivel regional, naţional sau supranaţional, care ar putea afecta un număr mare de persoane vizate şi care sunt susceptibile de a genera un risc ridicat.
- Stat terț înseamnă orice stat din afara Uniunii Europene și a Spațiului Economic European.

 

Principiile legate de prelucrarea datelor cu caracter personal


Datele cu caracter personal sunt:
- prelucrate în mod legal, echitabil şi transparent faţă de persoana vizată ("legalitate, echitate şi transparenţă”);
- colectate în scopuri determinate, explicite şi legitime şi nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri;
- adecvate, relevante şi limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate ("reducerea la minimum a datelor”);
- exacte şi, în cazul în care este necesar, actualizate;
- păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depăşeşte perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele;
- prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecţia împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale şi împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare ("integritate şi confidenţialitate”).

 

Identitatea şi datele de contact ale operatorului şi, după caz, ale reprezentantului acestuia și ale responsabilului cu protecţia datelor


Identitatea noastră:
- PALAS COM S.R.L. cu sediul în Târgu Mureș, Pasaj Palas nr.8, județul Mureș, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr.J26/1296/1994, având CUI RO6668000. 
Ne puteți contacta oricând la:
- adresa: Târgu Mureș, Pasaj Palas nr.8, județul Mureș,
- telefon: 0265306225,
- email: office@palascom.ro.
Datele de contact al responsabilului cu protectia datelor:
Pentru orice întrebări sau nelămuriri legate de prezenta Politică, de modul în care PALAS COM S.R.L. prelucrează datele cu caracter personal sau de drepturile dumneavoastră, puteți contacta responsabilul nostru cu protecția datelor:
• la adresa de e-mail dedicată protectiadatelor@palascom.ro sau
• la adresa poștală: Târgu Mureș, Pasaj Palas nr.8, județul Mureș.

 

Categorii de persoane vizate


Prezenta Politică de prelucrare a datelor cu caracter personal se adresează:
- Clienților sau potențialilor clienți;
- Vizitatorilor/utilizatorilor site-ului nostru, a paginilor noastre de social media
- Vizitatorilor locațiilor noastre;
- Potențialilor angajați și angajaților noștri;
- Furnizorilor și/sau partenerilor de afaceri.
PALAS COM S.R.L. prelucrează datele cu caracter personal aparținând minorilor cu vârsta mai mică de 16 ani doar cu consimțământul expres al părinților/reprezentanților legali ai acestora.
Dacă sunteți părinte/reprezentant legal și aflați despre folosirea site-ului nostru și/sau a paginilor noastre de social media de către copilul aflat în grija dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați.

Categoriile de date cu caracter personal pe care le prelucrăm.
Scopurile și legalitatea prelucrării


1. În situația rezervării serviciilor noastre - de cazare, tratament, relaxare - făcute de clienți/ potențialii clienți online, prin telefon sau la recepție, în mod direct sau de terți (angajatori, colaboratori, site-uri de rezervări online) în numele acestora, le prelucrăm în întregime sau o parte din următoarele date:
- nume, prenume;
- domiciliu/reședința;
- seria și numărul cărții de identitate/pașaportului/permisului de conducere;
- cod numeric personal;
- pachetul de servicii ales (hotel/restaurant/corporate/etc.);
- datele cardului de credit;
- locul și data nașterii;
- vârsta dumneavoastră și/sau a copiilor dumneavoastră;
- data sosirii;
- data plecării;
- număr de adulți/copii în cameră;
- e-mail;
- număr de telefon;
- cetățenia;
- semnătura;
- fotografia;
- date cu privire la starea dumneavoastră de sănătate, dacă situația o impune (boli, valoarea temperaturii, tratamente, recomandari, certificat privind Covid, etc.).
Scopurile prelucrării:
- îndeplinirea obligațiilor noastre legale precontractuale (procesul de rezervare a locurilor de cazare, alte servicii in functie de optiunile dumneavoastra, etc.) și contractuale (pe perioada cazării și a prestării altor serviciile solicitate).
- asigurarea serviciilor hoteliere (cazare, masă, etc.) solicitate de către d-voastră.
- monitorizarea securității persoanelor, spațiilor, bunurilor, în acest context fiind supravegheate video unele părți interioare și/sau exterioare ale locațiilor societății (parcare, recepție, holuri, curte, etc.) în scopul asigurării pazei și protecției persoanelor, bunurilor, valorilor, imobilelor și împrejmuirilor acestora.
- realizarea operațiunilor statistice și de arhivare solicitate de autorități, în cazul în care sunt solicitate;
- îndeplinirea tuturor obligațiilor legale ale societății ca furnizor de servicii hoteliere;
- în scop de marketing direct/reclamă/publicitate/concursuri/măsurare a gradului de satisfacție/campanii organizate de operator, etc, atunci când v-ați exprimat acordul în acest sens și de a primi mesaje comerciale prin e-mail/sms/telefon cu privire la serviciile oferite de PALAS COM SRL.
Temeiul juridic al prelucrării:
- prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;
- persoana vizată şi-a dat consimţământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;
- prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului.
Perioada de stocare:
- în cazul utilizării datelor cu caracter personal în scopul întocmirii unei facturi sau a altor înregistrări fiscale, perioada de stocare este de 10 ani.
- în cazul utilizării datelor cu caracter personal în scopul cazării, perioada de stocare este de5 ani de la data înregistrării.

 

2. În cazul în care doriți să ne faceți cunoscută părerea cu privire la calitatea serviciilor noastre, folosind în acest sens formularul pus la dispoziție/site-ul nostru/paginile noastre de social media, vă prelucrăm în întregime sau o parte din următoarele date:
- nume și prenume;
- data vizitei;
- serviciile de care ați beneficiat;
- numărul camerei;
- domiciliul;
- adresa de e-mail;
- număr de telefon;
- fotografia.
Scopurile prelucrării:
- aceste date sunt prelucrate în vederea evaluării și îmbunătățirii serviciilor noastre.
Temeiul juridic al prelucrării:
- prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract sau pentru a face demersuri la cererea dumneavoastră înainte de încheierea unui contract.
- aceste date sunt prelucrate la inițiativa dumneavoastră.
- persoana vizată şi-a dat consimţământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice.
- îndeplinirea obligațiilor noastre legale precontractuale/contractuale.
Perioada de stocare: 1 an de la colectare.

3. În cadrul procesului de monitorizare video a unor părți interioare și/sau exterioare ale locațiilor societății (parcare, recepție, holuri, curte, săli de conferință, etc.) cu excepția spațiilor private (camerele de cazare, toalete, vestiare), va prelucram în întregime sau o parte din următoarele date:
- datele dumneavoastră biometrice - imaginile faciale;
- numărul de înmatriculare a autoturismelor cu care vă deplasați.
Scopul prelucrării:
- asigurarea protecției dumneavoastră, a bunurilor dumneavoastră și a Palas Com S.R.L.
Temeiul juridic al prelucrării:
- apărarea intereselor legitime ale operatorului.
Perioada de stocare: 30 de zile de la colectare.

4. La fiecare accesare a site-ului nostru/ a paginilor noastre de social media vă pot fi prelucrate, fără ca enumerarea să fie exhaustivă, următoarele date:
- forma anonimizată a adresei IP a computerului/telefonului/tabletei/etc. de la care se face accesarea;
- data și ora accesării sau solicitării;
- durata vizitei;
- denumirea paginii accesate/fișierului accesat;
- pagina de la care a fost accesată respectiva pagină;
- browser-ul folosit de către utilizator, inclusiv versiunea browser-ului;
- sistemul de operare folosit de către utilizator;
- locația generală a dispozitivului de pe care ne contactați;
- tipul și marca dispozitivului mobil
Scopurile prelucrării:
- îmbunătățirea navigării pe site;
- furnizarea de statistici, fiind vorba exclusiv de informații care nu permit identificarea persoanei dumneavoastră. Dumneavoastră rămâneți un utilizator anonim.
În acest context sunt utilizate și așa-numite cookie-uri. Cookie-urile sunt fișiere de mici dimensiuni care sunt amplasate în memoria dispozitivului (calculator, telefon, tabletă etc.) pe care îl folosiți pentru a accesa website-ul nostru, permițând astfel recunoașterea unui utilizator anonim. Informațiile colectate de cookie-uri nu rețin numele sau alte date personale, dar utilizează un identificator pentru a putea face deosebirea utilizatorilor.
Cookie-urile sunt folosite în două scopuri: pentru funcționarea și pentru îmbunătățirea website-ului.
Temeiul juridic al prelucrării: - prelucrarea este necesară pentru a face demersurile necesare înainte de încheierea unui contract.
Perioada de stocare: diferă în funcție de cookie-urile acceptate fără a depăși 2 ani de la ultima sesiune.

5. În cazul prezenței dumneavoastră în locațiile Palas Com S.R.L. și/sau a participării la evenimente de grup organizate în locațiile Palas Com S.R.L. este posibil să surprindem imaginea dumneavoastră și să o prelucrăm în fotografii sau înregistrări video.
Scopul prelucrării:
- promovarea serviciilor noastre pe website-ul și pe paginile de social media pe care le administrăm.
- în vederea monitorizării securității persoanelor, spațiilor, bunurilor, în acest context societatea putând supraveghea video unele părți interioare și/sau exterioare ale locațiilor societății (birouri, parcare, hol, curte) în scopul asigurării pazei și protecției persoanelor, bunurilor, valorilor, imobilelor și împrejmuirilor acestora.
Temeiul juridic al prelucrării:
- prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator.
- persoana vizată şi-a dat consimţământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice.
Perioada de stocare:
- este egală cu perioada necesară îndeplinirii scopurilor pentru care au fost prelucrate.

6. În contextul situației epidemiologice internaționale determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, vă prelucrăm în întregime sau o parte din următoarele date:
- nume și prenume;
- domiciliu;
- serie și nr. act de identitate;
- telefon de contact;
- valoarea temperaturii corporale;
- verificare certificat privind Covid.
Scopurile prelucrării:
- combaterea pandemiei SARS-CoV-2;
- asigurarea protecției unui interes public care este esențial și pentru viața persoanei vizate;
- efectuarea de către autoritățile publice a unor eventuale anchete epidemiologice.
Temeiul juridic al prelucrării:
- prelucrarea este necesară în vederea respectării unei obligații legale sau îndeplinirii unei sarcini care servește unui interes public;
- prelucrarea este necesară în scopul îndeplinirii obligațiilor operatorului în domeniul securității și protecției sociale;
- prelucrarea este necesară din motive de interes public major;
- prelucrarea este necesară din motive de interes public în domeniul sănătății publice;
- apărarea intereselor legitime ale operatorului.
Perioada de stocare: 5 ani de la colectare.

7. În cazul în care doriți să ocupați un post vacant în cadrul societății noastre, vă prelucrăm în întregime sau o parte din următoarele date:
- nume și prenume;
- domiciliu;
- serie și nr. act de identitate;
- acte de studii/calificări profesionale;
- avize/autorizații (dacă este cazul);
- CV-ul;
- fotografia;
- cazier judiciar (dacă este cazul);
- telefon de contact;
- adresa de poștă electronică.
Scopurile prelucrării:
- în vederea îndeplinirii obligațiilor noastre legale anterioare potențialei încheieri a contractului individual de muncă;
- în vederea verificării compatibilității calificărilor profesionale cu cerințele postului pentru care aplicați.
Temeiul juridic al prelucrării:
- prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract.
- prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului.
Perioada de stocare: pe perioada desfășurării procedurii de recrutare și 1 an după finalizarea acesteia cu respingerea solicitantului.

8. În cazul în care sunteți angajat, vă prelucrăm în întregime sau o parte din următoarele date:
- nume și prenume;
- seria și numărul actului de identitate;
- codul numeric personal;
- domiciliu/reședința;
- numărul de telefon;
- adresa de poștă electronică;
- sexul;
- cetățenia;
- date bancare;
- semnătura;
- fotografia/imaginea;
- date privind starea de sănătate;
- date privind starea civilă;
- date privind studiile și calificările profesionale;
- date privind membrii de familie;
- cazier judiciar (dacă este cazul);
- avize/autorizații (dacă este cazul);
- permisul de conducere (dacă este cazul).
Scopurile prelucrării:
- în vederea încheierii și executării contractului individual de muncă;
- în vederea respectării obligațiilor legale ale angajatorului, izvorâte din legislația muncii, fiscală, etc.;
- în vederea monitorizării securității persoanelor, spațiilor, bunurilor, în acest context societatea putând supraveghea video unele părți interioare și/sau exterioare ale locațiilor societății (birouri, parcare, hol, curte) în scopul asigurării pazei și protecției persoanelor, bunurilor, valorilor, imobilelor și împrejmuirilor acestora.
Temeiul juridic al prelucrării:
- prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract.
- prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului.
- Legea nr.190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr.679/2016.
- Codul muncii, Codul fiscal.
Perioada de stocare: până la 75 de ani documentele din dosarul de personal.

9. În cazul în care sunteți reprezentantul unui partener de afaceri, prelucrăm în întregime sau o parte din următoarele date:
- nume și prenume;
- domiciliu;
- serie și nr. act de identitate;
- CNP;
- fotografia;
- data și ora prezentării;
- telefon de contact;
- adresa de poștă electronică.
Scopurile prelucrării:
- în vederea îndeplinirii obligațiilor noastre legale;
- în vederea îndeplinirii obligațiilor noastre contractuale;
Temeiul juridic al prelucrării:
- prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract.
- prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului.
Perioada de stocare: este egală cu perioada necesară îndeplinirii scopurilor pentru care au fost prelucrate.

 

Destinatarii sau categoriile de destinatari
ai datelor cu caracter personal prelucrate
 

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transmise, după caz:
- Departamentelor din cadrul PALAS COM S.R.L.
- Autorităților publice.
- Furnizorilor de programe IT utilizate la nivelul societății.
Societatea PALAS COM S.R.L. nu transferă datele d-voastră cu caracter personal către un destinatar dintr-o țară terță decât în cazul îndeplinirii unor obligații legale sau cu consimțământul d-voastră.

 

Perioada pentru care vor fi stocate datele dumneavoastră cu caracter personal 
sau, dacă acest lucru nu este posibil, 
criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă


Perioada pentru care vor fi stocate datele d-voastră cu caracter personal este egală cu perioada necesară îndeplinirii scopurilor pentru care au fost colectate.

 

Drepturile dumneavoastră


- Dreptul de acces - reprezintă dreptul de a obţine din partea operatorului o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc şi, în caz afirmativ, acces la datele respective şi informaţii despre cum sunt prelucrate.
- Dreptul la rectificare - reprezintă dreptul de a obţine de la operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea/completarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc.
- Dreptul la ștergerea datelor (”dreptul de a fi uitat”) - reprezintă dreptul de a obţine din partea operatorului ştergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate, iar operatorul are obligaţia de a şterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate în cazurile în care: datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; vă retrageți consimțământul; datele au fost prelucrate ilegal; vă opuneți prelucrării; datele trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale; datele au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale.
- Dreptul la restricționarea prelucrării - se aplică atunci când: contestați exactitatea datelor; prelucrarea este ilegală; operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar d-voastră i le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă; v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra drepturilor d-voastră.
- Dreptul la portabilitatea datelor - este dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc şi pe care le-ați furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat şi are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal;
- Dreptul la opoziție - în orice moment aveți dreptul de a vă opune, din motive legate de situaţia particulară în care vă aflați, prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc atunci când aceasta prejudiciază un interes public ori un interes legitim.